SGS (TxxN-RxxW-S20 RA, NM) Borehole #1-1 30-039-xxxxx

Dakota Formation with Coring